Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

1- Taraflar: Bu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) (Müşteri adresinde hizmet gösterene Onar Cep Servis bundan sonra 10ar olarak anılacaktır) ile www.onarcepservis.com web sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak bu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzalamış web kullanıcısı gerçek veya tüzel kişi “Üye” arasındadır.

2- Sözleşme’nin Konusu: Sözleşme’nin konusu Üye’ye ait cep telefonu ve/veya tablet (kısaca “Cihaz”) ile ilgili arıza bildirimini ve/veya talebini takiben, arızalı ve/veya bakımı yapılacak Cihazın Üye’nin bildireceği adresten teslim alınması ya da bulunduğu adreste, tamirat ve/veya bakımına ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesidir.

3- Yerinde Tamir: Yerinde tamir hizmeti, arızalı Cihazın tamirinin Cihazın 10ar’a teslimini takiben en geç 1 iş günü  içinde gerçekleştirildiği hızlandırılmış bir tamir hizmeti olup, Üye dilerse bu hizmeti www.onarcepservis.com web sitesi üzerinden tercih edebilir.

4- Hizmetin Vergiler Dahil Toplam Fiyatı: Aşağıda belirtilen tamir ve/veya bakım bedelleri, Üye tarafından bildirilen arıza ve/veya talep edilen bakım hizmeti işi esas alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır. Cihazın 10ar tarafından açılmasını takiben tespit edilecek tamir ve/veya bakım bedelleri ayrıca fiyatlandırılarak Üye’nin seçtiği uzaktan iletişim araçları ile Üye’ye bildirilecek, bu fiyatın onay süresi de ayrıca belirtilecektir. Üye yine uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla bu fiyata nihai şekilde onay verir. Belirtilen süre içinde, Üye tarafından bu fiyat(lar) onaylanmadığı takdirde, işlemlere başlanmaz; tamir ve/veya bakıma konu Cihaz Üye’ye iade edilir. 10ar arıza tamir ve bakım tarifesi, KDV hariç olmak üzere, www.onarcepservis.com web sitesi üzerinde gösterilmektedir.

Tahmini Arıza Bedeli
Bakım Hizmeti Bedeli
Yerinde Tamir Bedeli

5- Ödeme: Ödemeler kapıda nakit veya kredi kartı POS cihazından ödeme ile gerçekleştirilir.

6-Teslimat: Cihaz, 10ar’a teslim edildikten ve 10ar tarafından Cihaz açılıp ilave fiyatlandırma söz konusu ise bu fiyatlandırma Üye tarafından onaylandıktan itibaren en geç 5 gün içinde Cihazın tamir ve/veya bakımı tamamlanarak Üye’ye teslim edilir. Yerinde tamir hizmetinin tercih edilmesi halinde Cihaz, Üye’nin bildireceği adresten teslim alındıktan itibaren 5 saat içinde tamiri gerçekleştirilerek Üye’ye iade edilir. Bununla birlikte, Cihaz’da ilave maliyete neden olan bir arızanın tespiti halinde bu, fiyatlandırmaya yansıyacağı gibi Cihaz’ın azami tamir süresine de yansıyabilir. Bu halde 10ar, tamir süresinde uzama olacağını Üye’ye bildirir.

7- Üyeliğin Sona Erdirilmesi: 10ar, mevzuatı ihlal teşkil eder herhangi bir fiilin tespiti üzerine her hangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız olarak, ilgili Üye’nin üyeliğini dondurabilir, üyelikten yasaklayabilir. Üyeliğin dondurulması ve ya sona erdirilmesi durumunda 10ar’dan herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunulamaz. Üyeliği dondurulan veya üyelikten yasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.

8- Sözleşmenin Onayı: Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen bilgileri doldurup veya üyelik gerçekleştirmeden işlem yapma seçeneğini tercih ederek işbu Sözleşmede belirtilen şartları onaylayan, gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt eden Üye’nin üyelik işlemini gerçekleştirebilir ve Sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Üyelik ücretsizdir.

9 – Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
9.1. Üye www.onarcepservis.com web sitesi üzerinden gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde işbu Sözleşme koşullarına, yasalara, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
9.2. 10ar, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili/resmi makamlarla paylaşabilir.
9.3. Üye, üyelik esnasında veya sipariş verirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgileri ile varsa sair şahsi bilgilerinin doğruluğunu kabul eder. Üye bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarla paylaşılmasından bizzat kendisi sorumludur.
9.4. Üye, hizmet bedellerini kredi kartı veya nakit ile ödeme yapabilmekte olup, fiyatlandırmanın nihai onayını takiben tüm bedellerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Eksik ödeme halinde, işlemlere başlanmaz.

10- Cayma Hakkı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerince Üye, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde 10ar’a yöneltilmiş olması yeterlidir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Üye’nin istekleri veya açıkça Üye’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde Üye’nin cayma hakkı yoktur.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Üye’nin onayı ile hizmetin ifasına başlanması durumunda Üye’nin cayma hakkı yoktur.

11- Sözleşme Değişiklikleri: 10ar, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik www.onarcepservis.com web sitesinden bildirilecektir.

13- Mücbir Sebepler: Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 10ar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştiremezse, Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat, ücret ve sair ödeme talep edilemeyecektir. Mücbir sebep, doğal afet, isyan, pandomi,savaş, grev, halk ayaklanması, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

14- Bilgi Güvenliği ve Yedekleme: Cihazın 10ar’a teslimi esnasında Cihazdaki tüm kişisel bilgilerin, telefon rehberi, SMS, MMS, e-posta ve ileride ortaya çıkabilecek sair iletişim mecraları, fotoğraflar, uygulamalar, not defteri, notlar, ajanda, takvim, hesaplar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Cihazın içinde yer alan her türlü bilginin yedeklerinin alınmasından bizzat Üye sorumludur. 10ar, hizmet esnasında veya hizmetin ifasından sonra dahi bu bilgilerin eksik, hatalı veya tamamen ortadan kaltığına dair hiçbir talebi kabul etmez. Bu hususta Üye münferiden sorumludur.

15- Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşmenin ifasından doğabilecek ihtilafların halli için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. ÜYE işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.onarcepservis.com web sitesi içeriği ve veri tabanında üye ve/veya mal ve/veya hizmet ile ilgili olarak tutulan her türlü bilgi, yazışma, kayıt, mikrofiş de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ayrıca 10ar’ın ticari, defter, kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye Bilgileri
Ad Soyad
Adres
Tel.
E-Posta
Satıcı Bilgileri
Ünvan Onar Cep Servis (İdris Tuncay Karadeniz)
Adres Nispetiye Mh. Tören Sk. No:3/8 Levent – Beşiktaş, İstanbul
Tel. +90 (216) 303 11 88
E-Posta [email protected]